Bộ TN và MT vừa ban hành 04 văn bản hợp nhất trong MT - VNST

Bộ TN&MT ban hành 04 văn bản hợp nhất trong lĩnh vực môi trường

05/11/2019 Tin nội bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành 04 văn bản hợp nhất trong lĩnh vực môi trường bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (08/VBHN–BTNMT); Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu (09/VBHN–BTNMT); Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (10/VBHN–BTNMT); Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (11/VBHN–BTNMT).

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, nội dung của 02 Nghị định trên sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Nghị định sau: (1) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; (4) Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trên cơ sở đó, Bộ đã tiến hành hợp nhất các văn bản trên với các văn bản sửa đổi, bổ sung thành 04 văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (08/VBHN–BTNMT); Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu (09/VBHN–BTNMT); Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (10/VBHN–BTNMT); Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (11/VBHN–BTNMT).

Anh/Chị hãy liên hệ tới Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam- VNST để được tư vấn hướng dần từng nội dung cụ thể

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Website: http://vnst-jsc.vn    
Hotline:  0968.022.249- 0963.293.488- 0968.022.247
Email: vnst@vnst-jsc.vn

Tel: 024.6673.4477  - 024.2246.3777                     Facebook: https://www.facebook.com/vnst.jsc

0983151073