Các trang thiết bị phục vụ quan trắc - VNST

Các trang thiết bị phục vụ quan trắc

02/01/2018 Định kỳ

  • Khí thải: bộ thiết bị lấy mẫu VOCs và hơi khí độc theo phương pháp EPA 0030 & 0031, bộ thiết bị lấy mẫu ISOKINETIC, các máy đo nhanh đa chỉ tiêu của TESTO…
  • Không khí xung quanh & môi trường lao động: các máy hút mẫu khí lưu lượng thấp (mini pump) SIBATA ∑30, ∑300, ∑500, thiết bị hút mẫu khí lưu lượng lớn Sibata HV-500;  các máy đo nhanh đa chỉ tiêu  CO, CO2, bụi của, vi khí hậu… TESTO & Casella
  • Mẫu nước: máy đo nhanh đa chỉ tiêu TOA DDK, bộ thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang…
  • Mẫu đất: bộ thiết bị lấy mẫu đất…
  • Phương tiện, thiết bị phụ trợ: xe ô tô dịch vụ, máy phát điện, trang bị bảo hộ cá nhân….

0983151073