Các đối tượng, chỉ tiêu quan trắc - VNST

Các đối tượng, chỉ tiêu quan trắc

02/01/2018 Định kỳ

  • Khí thải: bụi, hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), hơi khí độc (SO2, NOx, H2S…), các thông số vật lý (nhiệt độ, lưu lượng, độ ẩm…) và các hơi kim loại.
  • Không khí xung quanh & môi trường lao động: các chỉ tiêu vi khí hậu, hơi khí độc, VOCs, vi sinh trong không khí…
  • Mẫu nước thải, nước mặt, nước biển, nước ngầm…: các chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa cơ bản (COD, BOD5, amoni, các kim loại…), các hợp chất hữu cơ (dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ sử dụng trong sản xuất…), các chỉ tiêu vi sinh (E.Coli, coliform…)
  • Mẫu đất, chất thải rắn, chất thải nguy hại, xác định thành phần vật liệu: các chỉ tiêu kim loại, các chỉ tiêu chất thải nguy hại khác (dầu mỡ khoáng, hợp chất hữu cơ nguy hại…)
  • Mẫu vi sinh bề mặt (bếp ăn, bàn ghế ăn, dụng cụ tiệt trùng)…
  • Các đối tượng mẫu khác theo yêu cầu của khách hàng

0983151073