Công ty TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM - VNST

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

  • Địa điểm: KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
  • Nội dung công việc: 

+ Lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Samsung SEV.2018

+ Quan trắc môi trường cho SEV định kỳ hàng tháng

0983151073