Tư vấn môi trường – Quan trắc môi trường định kỳ - VNST

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty Tùng Lâm

Dự án: Thiết kế hệ thống xư lý nước thải sinh hoạt cho công ty Tùng Lâm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ sản xuất Tùng Lâm

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đồng Bắc Ninh

Công suất: 150 m3/Ngày đêm

Chất lượng nước đầu ra: QCVN 28:2010/BTNMT

0983151073