HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ? - VNST

HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

02/08/2018 Tin nội bộ

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động nhận diện , đánh giá đầy đủ và chính xác các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động để từ đó xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động nhằm kiểm soát được các yếu tố có hại, nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG?

+ Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

+ Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Hướng dẫn lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động.

+ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016: Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

+ Thông tư 19/2016/TT-BYT ban hành ngày 30/06/2016: Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

TẦN SUẤT LẬP HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ NỘP BÁO CÁO?

Theo quy định tại điều 7, chương II của nghị định 39/2016/NĐ-CP : Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ 1 năm/lần.

+ Đối Với Hồ Sơ Vệ Sinh Lao Động Và Báo Cáo Kết Quả Quan Trắc Môi Trường Lao Động: Theo khoản 3, điều 45, chương V của Nghị định 44/2016/NĐ-CP

 Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:

  1. a) Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
    b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

+ Đối với báo cáo y tế lao động: Theo quy định tại điều 12, Chương III: Quy định về chế độ báo cáo của Thông tư 19/2016TT-BYT

Cơ sở lao động gửi báo cáo y tế lao động về Trung tâm Y tế (dự phòng) của quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh. Đối với cơ sở trực thuộc bộ, ngành gửi thêm 01 bản về đơn vị y tế bộ, ngành).

Thời gian gửi báo cáo:
a) Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
b) Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Lưu ý:  

Việc quan trắc  môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đơn vị nằm trong danh sách đăng tài trên website của Cục quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế

Link các đơn vị được công nhận:

http://vihema.gov.vn/danh-sach-to-chuc-cong-bo-du-dieu-kien-quan-trac-moi-truong-lao-dong-theo-nghi-dinh-442016nd-cp-ngay-1552016-ban-hanh-kem-theo-cong-van-so-894mt-ngay-1882017.html

Theo điều 38, Chương V, Nghị định 44/2016/NĐ-CP  - Kết quả quan trắc môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau:
– 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
– 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này.
– 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động (Trung tâm y tế dự phòng ) và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế. Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

MẪU HỒ SƠ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Theo Phụ Lục I: Mẫu Hồ Sơ Vệ Sinh Môi Trường Lao Động Đối Với Các Yếu Tố Có Hại, Phòng Chống Bệnh Nghề Nghiệp.
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

Mục I. Mẫu Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Mục II. Danh Mục các yếu tố có hại trong môi trường lao động

Để giải đáp, tư vấn, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí:

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hotline: 0968.022.249 - 0963.293.488 - 0968.022.247
Email: vnst@vnst-jsc.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/VNST.JSC/

0983151073