Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ - VNST

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 THEO THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đển cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường lần đầu tiên được đề cập đến tại Điều 37, thông tư số 25/2019/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Cấu trúc của hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: tích hợp nhiều báo cáo môi trường định kỳ

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải

3. Về quản lý chất thải rắn

4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT

2. Đối với chủ xử lý

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Mẫu hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Nhà G, Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam, Km 10.5, Quốc lộ 32, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website: http://vnst-jsc.vn/

Email: vnst.khth@gmail.com-  vnst@vnst-jsc.vn 

Liên hệ: 0968.022.249- 0968.022.247- 0963.293.488

0983151073