Máy UV-VIS Spectroquant ® Prove300 - VNST

Máy UV-VIS Spectroquant ® Prove300

Máy UV-VIS Spectroquant ® Prove300

  • Hãng sản xuất: 
  • Năm đi vào sử dụng: 2018
  • Mục đích sử dụng: Phân tích đa chỉ tiêu các thông số trong nước

0983151073