Quan trắc

môi trường

Quan trắc môi trường lao động

Đo, kiểm tra Môi trường lao động (hay Quan trắc Môi trường lao động) là một trong những trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động trong việc đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, được quy định chi tiết tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là gì? Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động? Văn bản quy định quan trắc môi trường lao động? Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động là gì?

Chi tiết
0983151073