Năng lực pháp lý - VNST

Năng lực pháp lý

02/01/2018 Định kỳ

  • Được Bộ tài Nguyên & Môi trường chứng nhận đơn vị đủ điều kiện hoạt động Quan trắc Môi trường, giấy chứng nhận VIMCERT số 121
  • Được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện Quan trắc Môi trường lao động theo công văn số 1001/MT-LD của Cục quản lý Môi trường Y tế
  • Được chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, số chứng nhận VILAS 772.

0983151073