Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại - VNST

Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

08/02/2018 Tin nội bộ

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Trong đó, quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
Sau khi lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các Doanh nghiệp cần phải báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo

 Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp các Cơ quan quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các doanh nghiệp sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo CTNH.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNM bắt buộc đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Các tổ chức cá nhân kinh doanh trên toàn quốc đều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm có phát sinh chất thải
 • Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang trong giai đoạn hoạt động đều cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Các hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 • Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH).
 • Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH).
 • Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
 • Bản gốc Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
 • Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập 02 (hai) bộ hồ sơ.
 • Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý:
 • Đối vởi tổ chức: do người đại diện theo pháp luật của công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức/cá nhân.
 • Đối với cá nhân: phải có xác nhận chữ ký tại cấp có thẩm quyền hợp lệ.
 • Đóng dấu giáp lai toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ kèm theo đóng dấu treo của đơn vị hoặc ký xác nhận của cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Hồ sơ đóng thành quyển có danh mục kèm theo.
Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (10 ngày).
 • Thẩm định và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (14 ngày). Trong quá trình thẩm định hồ sơ đối với các chủ nguồn thải có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại cơ sở.
 • Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.
Luật quy định về việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01/7/2006.
 • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 21/3/2008.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 5/6/2011.
 • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường. Hiệu lực thi hành: ngày 02/9/2011.

Quy trình thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp (hoặc điều chỉnh) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải nộp 02 bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và nhận hồ sơ.

Phòng Quản lý chất thải rắn của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đúng, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đúng và không hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký chủ nguồn thải).

Tổ chức/cá nhân đăng ký (hoặc điều chỉnh) chủ nguồn thải chất thải nguy hại bổ sung hồ sơ và nộp lại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với những đơn vị có công trình tự xử lý CTNH, chuyên viên thụ lý đề xuất danh sách đoàm kiểm tra và tổ chức kiểm tra tại cơ sở.

Chuyển viên thụ lý dự thảo Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Phòng Quản lý chất thải rắn chuyển bộ hồ sơ và Sổ đăng ký dự thảo cho Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả trình Lãnh đạo sở phê duyệt.

Ban hành Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu qui định tại phụ lục 1B) mà mã số quả lý chất thải nguy hại.

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao bộ hồ sơ và Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho tổ chức cá nhân được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Hotline: Mr Khoa: 0983.151.073 - Ms Hạnh:0968.022.249

Email: vnst@vnst-jsc.vn

0983151073